Share Tut Unlock Apps 5 Dòng Bằng 3 Link 690, 086, 439

Tài liệu
Share Tut Unlock Apps 5 Dòng Bằng 3 Link 690, 086, 439
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
B1: Fake IP Ấn Độ (India) - Ngôn ngữ UK hoặc US B2: Vào 3 link sau : + https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690 + https://m.facebook.com/help/contact/269030579858086 + https://m.facebook.com/help/contact/122145551250439 B3: Kèm CMND thật vào từng link - Nếu CMND fake thì phải cực chuẩn nhé ! ----------Phần Bổ Sung Điền thần chú này : Please get back my personal account. Thanks, Facebook Help Team ! B4: Link nào ra case thì rep tại case luôn nhé còn không ra case thì hóng FB trả mail về rồi rep . => Thần chú rep Case & Mail : Send to Facebook, - I am the owner of this account. I write this letter to tell you that disabling my account is really a big mistake !!! Below is the information that you require: - My Name : (Tên giống trong nick & CMND) - My Date of birth : (Ngày tháng năm sinh giống trong nick & CMND) - My photo is on my ID and my ID will be attached to this letter ! Looking forward to Facebook soon reply. Thank you !!

Hiện có bình luận