Share TUT Unlock FAQ [ Ip Lào - Thần Chú Hàn ]

Tài liệu
Share TUT Unlock FAQ [ Ip Lào - Thần Chú Hàn ]
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
TUT Unlock FAQ ( IP Lào )

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :
===►Link 1 : https://ouo.io/yfivQL -- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này : 나는 팀이 입증  형태로이 계정의 잠금을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조  우리의
===►Link 2 : https://ouo.io/9XZiDu -- Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này : 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지만여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을 해제하기 위해이 편지를 고려해야  것으로 예상 뭔가 문제가있다그것은나에게 매우 중요하기 때문에
===►Link 3 : https://ouo.io/St7ekb Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요  페이스 북이  검증  템플릿이며팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장 기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화   있습니다페이스   팀은 검토  잠금 해제!
이메일 : (Email của bạn )
계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
생일 : (Ngày sinh của bạn )
여권에  ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn

나는 계정을 잠금 해제 고려하는 팀을 예상페이스  팀은 감사의 말씀을 전합니다

Hiện có bình luận